https://plus.google.com/u/0/+%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%9F%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94? rel=author עורכי דין בחיפה (עו"ד בן-צוק). - צוואות - ירושות - צוואות וירושות - חיפה
 
 

עורכי דין בחיפה צוואות ירושות

 
 

משרדנו מטפל בעריכת צוואה באישור נוטריון ליחידים וצוואה הדדית, הוצאת צווי קיום צוואות וצווי ירושה, התנגדות לצוואות וכן ייצוג בבתי משפט ובתי הדין בכל הקשור לדיני ירושה.

הצוואה הינה מסמך משפטי שבו אדם קובע מה יעשה ברכושו לאחר מותו וזאת
 מאחר וזמן חייו קצוב ולכן זקוקים אנו לצוואהכדין המסדירה ומגדירה את רכושו של המצווה והגדרת היורשים. 
בהעדר צוואה כדין, יופעל חוק הירושה המסדיר את זכויות היורשים בהנחה כי בהעדר צוואה, הסכים המוריש כי החוק הוא שיקבע.
 
עדיף, כי כל אדם יצווה בצוואה את רכושו לאחר מותו, וזאת על מנת למנוע סכסוכים ואי הבנות בין היורשים או כל אלה שפתאום "צצים" וחושבים שגם להם זכויות באותה ירושה, דבר אשר עלול לגרום לדיונים משפטיים ארוכים, סבוכים ויקרים, ולא תמיד התוצאה היא באמת רצונו של המצווה טרם מותו, אלא נובעת משיקול דעת של בית המשפט.
 
החוק התיר בחלק מהמקרים כי הוראות הצוואה יגברו על החוק משום שכל אדם חופשי להורות את אשר יעשה ברכושו כנורמה חוקתית עליונה.
עד כדי כך הזכות היא חזקה, והמוריש יכול לגרוע אף מילדיו ומאשתו את רכושו לאחר מותו, ולהורישם לכל גוף משפטי חוקי אשר בו הוא חפץ.
 
בצוואה ניתן להתנות תנאים, ובתנאי שהם לא חורגים מנורמות ציבוריות מקובלות, למשל אי אפשר להתנות התניה כגון, "יירש רק אם לא יעזוב את מדינת ישראל לעולם".
 
כל עוד אדם בחיים, יכול הוא לעשות בצוואתו כרצונו, לשנותה ולבטלה, להוסיף או לגרוע וכיוב'. הצוואה שהוכחה כאחרונה, היא אשר קובעת ובתנאי שנעשתה כדין.
בצוואה הדדית בין בני זוג מתנים הצדדים את אשר יעשה ברכושם אחד כלפי משנהו וכיום עם התיקון לחוק הירושה מובטח רצון המוריש בצוואה הדדית, כך שאם היורש/ת החליט לשנות את הצוואה מכל סיבה שהיא לא יפגעו זכויות היורשים של הצוואה ההדדית המקורית.
 
ישנם ארבעה סוגים של צוואות:
 
צוואה בכתב יד - לא מומלצת, וקיימת סכנה כי תיפסל אם תעשה על ידי אדם שאיננו משפטן ובקיא בדין.
 
צוואה בעדים –בדרך כלל מנוסחת במשרד עורכי דין ונחתמת על ידי המוריש ושני עדים שאין להם אינטרס בצוואה.
 
צוואה בפני רשות-נעשית בבית המשפט, או הרשם.
 
צוואה בעל פה –נעשית על ידי המצווה, בסמוך ליום מותו ובתנאי שאכן היה משוכנע כי קיצו קרב והיו עדים אשר ערכו זיכרון דברים לדברים שנאמרו והופקדו אצל רשם הירושות.
 
בצוואות יכול שיהיו פגמים המביאים לבטלותה, כגון, הכשירות הפיסית והשכלית של המצווה, פגם בהוראות ובתנאים המופיעים בצוואה, תרמית והונאה בצוואה, איומים וכיוב...
 
פגמים צורניים אינם מהווים כיום מחסום לכשירות הצוואה, אם כי כל פגם צורני עלול להתפרש ככוונה מהותית, ולכן מומלץ לערוך צוואה בפני עורך דין.
 
משרדנו מתמחה בעריכת צוואות וניהול עזבונות כדין ומספק עדים כשרים מהמשרד שיעידו בבוא היום על כשרותה של הצוואה.

צור קשר עם משרד עו"ד בחיפה לייעוץ !  04-8677812 או 050-5358926 לכל עניין הקשור לעריכת צוואה, ניהול עיזבון, הוצאת צווי ירושה או צווי קיום צוואה- סודיות מירבית מובטחת !
 
 עדכון אחרון מאמר צוואות וירושות 16/08/15