https://plus.google.com/u/0/+%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%9F%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94? rel=author עורכי דין בחיפה (עו"ד בן-צוק). - קניין רוחני - עורכי דין קניין רוחני - חיפה
 
 

            עורכי דין בחיפה - קניין רוחני 
              עו"ד בחיפה דיני אינטרנט

 
 

 

ההגנה על הרכוש הפרטי והציבורי מוסדרת במערכות חקיקה שונות, לדוגמא: נדל"ן לסוגיו מוגן בחוק המקרקעין, ומיטלטלין כגון מכונית, מצלמה מחשב וכול ' מוגנים בחוק המיטלטלין, המאפיין של אלה שהינם מוחשיים, מדידים ובעלי תכונות ספציפיות מוגדרות ולכן נוהגים לכנותם הקניין המוחשי.
 
הקניין הרוחני מהווה הגנה משפטית על שירים, תמונות, צורות, תוכנם של תקליטורים, תוכנות, זני גידולים, לוגו, ספרים, מאמרים, פטנטים, ועוד רבים אחרים אשר אינם מוחשיים, דהיינו מדובר בהגנה על רכוש שהינו ערטילאי ובלתי מוחשי, למשל חרדל דיז'ון מגן על חרדל המיוצר בעיר Dijon ולא כל יצרן חרדל יכול לקרוא למוצריו בשם המקור הדומה או הזהה, או, הלוגו קוקה קולה מוגן בצורתו הייחודית ובשמו המקורי, צורת הבקבוק מוגנת כמדגם, והמשקה עצמו מוגן בסוד מסחרי, וכולם ממשפחת הקניין הרוחני.
 
מהאמור, הקניין הרוחני הינו אגד זכויות המעוגנות בהסדרים חקיקתיים, כגון  זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות מטפחים, פטנטים, זכויות מבצעים ומשדרים וכיוב... וכל אלה שהינם ערטילאיים מוגנים תחת "שם משפחה" הקרוי קניין רוחני, כאשר כל זכות מוסדרת בחקיקה נפרדת הנוגעת לה, ותכליתה לעודד יצירה, המצאה ופיתוח.
 
מול האינטרס האישי של היוצר והממציא עומדות זכויות ציבוריות למניעת מונופולין, משום שהענקת זכויות מונופוליסטיות יש בה לכאורה, פגיעה בחופש העיסוק ובחופש התחרות ולכן נוצרו הסדרים חקיקתיים בתחום הקניין הרוחני המהווים איזון, הנקבע ע"י המחוקק שהוא בין האינטרס של עידוד ההמצאה והיצירה (הגנה על הממציא והיוצר), לבין אינטרס השמירה על חופש התחרות ועל חופש העיסוק (האינטרס הציבורי).
  
עם התפתחות עידן האינטרנט והמחשבים נוצרו "התנגשויות משפטיות" מרובות בין בעלי זכויות ובין מפרים כגון העתקת תמונות, הורדת שירים, שימוש במאמרים שלא כדין, ועוד...
 
בין היתר קיימת תחרות בין סימני מסחר ושמות מתחם ועו"ד בן צוק הינו בעל הצלחה מוכחת בתחום ייחודי זה, כאשר בין היתר הביא לנסיגת חברת Altavista העולמית בתביעה לשם המתחם המפורסם altavista.co.il , תוך קביעת תקדים חשוב לעניין הגנריות של השם וזאת בפעולות משפטיות מקבילות אצל רשם סימני המסחר ובבית המשפט המחוזי בתל אביב. 

נושאים נוספים שבהם מטפל משדנו :

תביעות לשון הרע באינטרנט.
דיני מחשבים ואינטרנט עוולות ועבירות פליליות.
עבירות לפי חוק המחשבים.
ייצוג בבתי המשפט בתחום הפלילי והאזרחי קניין רוחני.
ייעוץ משפטי.
 
           צור קשר עם משרד עורכי דין בחיפה לייעוץ !
                   04-8677812 או 050-5358926

                                        
www.altavista.ci.il 
                                         עדכון אחרון מאמר עורך דין מסחרי  07/06/16


  

יייי

עורכי דין בחיפה (עו"ד בן-צוק). - קניין רוחני - עורכי דין קניין רוחני - חיפה

  1. www.altavista.co.il/קניין_רוחני
    משרד עורך דין בן צוק עוסק במשפט מסחרי, קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, עוולות מסחריות, חוזים, תאגידים, ותביעות בנקים,ייעוץ משפטי וייצוג בבתי המשפט בכל הארץ.